Въпроси и отговори

1. Какви обезщетения и пенсии съществуват съгласно правилата на ЕС и към коя институция в България следва да се обърна за повече информация?

 

2. За кого се прилагат правилата на ЕС в областта на социалното осигуряване?

3. Какви са актуалните адреси за контакт на българските компетентни институции?

1303 София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64,

тел. (+ 359 2 ) 926 16 34; (+ 359 2 ) 926 16 26; (+ 359 2 ) 926 16 27;

факс: (+ 359 2 ) 926 14 40;

www.noi.bg;

e–mail: noi@nssi.bg

1000 София, бул. „Дондуков” 52

телефон: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

e–mail:  prd@nra.bg
 

1407 София, ул. “Кричим” № 1,

тел. (+ 359 2 ) 0800 14 800,

www.nhif.bg

1051 София, ул. “Триадица” № 2

тел. (+359 2) 8119 443

www.asp.government.bg;

e–mail: asppr@asp.government.bg

1233 София ул. “Софроний Врачански” № 104-106;

www.ahu.mlsp.government.bg

 

1000 София, пл. “Света неделя” № 5

тел. (+359 2) 930 11 52

www.mh.government.bg;

e–mail: press@mh.government.bg

 

В случай, че претендирате за обезщетения, помощи и пинсии при:

се обръщате към НОИ;


за обезщетения за болест и майчинство в натура (медицинска помощ или услуги в рамките на задължителното здравно осигуряване) към НЗОК;


за помощно - технически средства за хора с увреждания към Агенцията за хората с увреждания;


за семейни помощи за деца към Агенцията за социално подпомагане.

 

В случай, че искате издаването на формуляри, удостоверяващи приложимото законодателство (Е 101, Е 102 и Е 103), следва да се обръщате към компетентните териториални дирекции на НАП

Начало